Facilități privind suspendarea ratelor pentru credite și/sau leasing-uri financiare

I. CINE SUNT BENEFICIARII?

 •  Persoanele fizice;
   Persoanele fizice autorizate;
   Întreprinderile individuale și întreprinderile familiale ce funcționează potrivit O.U.G. nr. 44/2008;
   Profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei;
   Persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing, cu excepția instituțiilor de credit definite potrivit O.U.G. nr. 99/2006.


 • II. CINE SUNT CREDITORII?

 •  Instituțiile de credit;
   Instituțiile financiare nebancare;
   Sucursalele instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare nebancare din străinătate care desfășoară activitate pe teritoriul României.

 • III. CARE SUNT TIPURILE DE CREDITE PENTRU CARE SE POATE SOLICITA SUSPENDAREA LA PLATĂ?

   Credite bancare;
   Credite de consum;
   Credite ipotecare;
   Credite acordate prin programul ”Prima Casă”;
   Credite rezultând din contracte de leasing financiar, overdraft;
   Credite de investiție;
   Orice alte forme de creditare;
   Sunt excluse contractele de leasing operațional, creditele tip furnizor acordate de parteneri comerciali sau împrumuturile acționarilor acordate intra-grup.


  IV. FACILITĂȚI PREVĂZUTE DE O.U.G. nr. 37/20204.

   Obligația de plată a ratelor scadente se suspendă la cererea debitorului, pe o perioadă cuprinsă între o lună și 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020;
   Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depășită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată;
   Pentru debitorii persoane fizice pentru care prelungirea maturității creditelor depășește limita de vârstă prevăzută în reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.


  V. CONDIȚII DE ACORDARE


  a. Condiții de acordare în cazul persoanelor fizice:

   Debitorii beneficiază de aceste facilități numai cu privire la împrumuturile acordate de către creditori până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 37/2020;
   Contractul de credit nu a ajuns la maturitate, iar creditorul nu a declarat scadența anticipată, anterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 37/2020;
   Debitorii nu înregistrează restanțe la data instituirii stării de urgență pe teritoriul României, iar în măsura în care înregistrează, debitorii efectuează plata acestor restanțe până la data solicitării suspendării obligației de plată;
   Debitorii dețin venituri care au fost afectate în mod direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19;
   Debitorii întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate;


  b. Condiții de acordare în cazul IMM-urilor:

   Debitorii dețin fie certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, fie certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate;
   Debitorul nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.  VI. PROCEDURA DE OBȚINERE A FACILITĂȚILOR

   Debitorii solicită creditorilor acordarea facilităților, în format letric sau prin poștă electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor;
   Solicitarea se transmite cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 37/2020;
   În cazul în care debitorul nu poate transmite cererea prin unul din mijloacele prevăzute mai sus, o poate formula pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunțat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet;
   În situația în care solicitarea este formulată oral, creditorul are obligația de a înregistra convorbirea;
   Creditorul analizează solicitarea și o aprobă în condițiile prevăzute în normele de aplicare a O.U.G. nr. 37/2020;
   Prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor pentru solicitările aprobate de creditori.


  VII. EFECTELE SUSPENDĂRII

  Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare;
   Capitalul majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare;
   În concret, valoarea principalului creditelor va crește cu dobânda calculată pe durata suspendării aferentă creditelor în sold, iar debitorii vor achita, ulterior expirării perioadei de suspendare, dobânzi aplicate la noua valoare a principalului pentru toate facilitățile de credit care beneficiază de suspendare;
   Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit;
   La această creanță dobânda este 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare;
  Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, garantează în procent de 100% plata dobânzii aferentă creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice;
   În cazul în care debitorii nu achită la termen aceste rate lunare egale, creditorii pot executa garanția acordată de stat, iar sumele astfel plătite devin creanțe bugetare, supuse regulilor stabilite prin Codul de Procedură Fiscală;
   Pentru neplata la scadență a obligațiilor rezultate din executarea scrisorilor de garanție, debitorul datorează obligații fiscale accesorii care se calculează și se comunică de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală potrivit Legii nr. 207/2015
  .


  Pentru detalii, informații, drafturi documente și/sau suport, trimite-ne un mesaj la adresa office@psbh.ro

  Articol realizat de colega noastră avocat Aida Găleată

  Scris in: Drept imobiliar