Măsuri de sprijin financiar a IMM – urilor

I. ACTUALIZARE SI MODIFICARE din 04.04.2020 CONFORM O.U.G 42/2020

Măsuri de sprijin în baza programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii IMM NVEST ROMANIA:

 • Principalele modificări:

  I. Liniile de credit pentru realizarea de investiții sau pentru finanțarea capitalului de lucru se acordă, în cadrul programului IMM INVEST ROMANIA, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

  (i) Dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate;
  Sau
  (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
  Sau
  (iii) O valoare care să rezulte din nevoile sale, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

 • II. SUBVENȚIONAREA DOBÂNZII
  Rămâne nemodificat procentul de subvenționare de 100%, însă se modifică perioada de subvenționare, de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 42/2020 și până la 31 decembrie 2020.

 • III. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
  Se impun noi restricții cu privire la acordarea garanțiilor de stat, după cum urmează:
  a) Beneficiarul nu figurează cu credite restante, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31.12.2019 sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei riscului de credit;
  b) Nu se află în interdicție de a emite cecuri la data de 31.12.2019 și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31.12.2019;
  c) Prezintă instituției de credit garanții colaterale;
  d) Depun un document scris prin care se angajează să nu indisponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 42/2020 până la 31.12.2020.

  Se modifică lista întreprinderilor eligibile pentru acordarea de garanții, în sensul reducerii acestora la sectoarele/domeniile următoare:
  Activități de jocuri de noroc și pariuri;
  Producție sau comercializare de armament, muniții, explozibil;
  Producție sau comercializare de tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope.

 • IV. DURATA FINANȚĂRII:
  Durata maximă a finanțărilor se modifică la o perioadă de 72 de luni (vechea reglementare era de 120 de luni) în cazul creditelor pentru investiții și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, cu posibilitate de prelungire cu maximum 36 de luni.

 • V. SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA IMM-URILOR
  Tipuri de ajutoare acordate pentru susținerea IMM-urilor în contextul actual:
  a) Ajutor de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi;
  b) Ajutor de stat sub formă de grant – în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro/întreprindere (cursul BNR la data emiterii acordului de finanțare);
   Sunt introduse prevederi speciale pentru sectorul agriculturii, prelucrării și comercializării produselor agricole, pisciculturii și acvaculturii;
   Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei IMM-urile din toate sectoarele de activitate, cu excepția celor declarate neeligibile potrivit O.U.G. nr. 110/2017, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, atât criteriile de eligibilitate prevăzute în art. 3 din O.U.G. nr. 110/2017, cât și următoarele criterii:
  a) Sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 lit. a și art. 3 alin. 1 din O.U.G. nr. 110/2017 cu modificările și completările ulterioare;
  b) Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau au fost executate în cazul în care s-au emis astfel de decizii;
  c) Nu au fost solicitate alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;
  d) Nu se aflau în dificultate în sensul art. 2 punctul 18 din Regulamentul UE 651/2014, dar care s-au aflat în dificultate ulterior din cauza pandemiei;
  e) Depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent, până la 31.12.2020.

  Perioada de valabilitate a schemei de ajutor se încheie la data de 31.12.2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului este de până la 31.03.2021, cu posibilitatea prelungirii;
   Beneficiarii ajutorului de stat, în baza acestei scheme, trebuie să păstreze toate documentele aferente ajutorului de stat timp de 10 ani și sunt obligați să le pună la dispoziția autorității de implementare a schemei de ajutor sau a Consiliului Concurenței, ori de câte ori le sunt solicitate;
   În situația în care F.N.G.C.I.M.M. constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat sau pe cele ale Acordului de finanțare, va solicita rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă conform O.U.G. nr. 77/2014.

  Actualizare realizată de colega noastră avocat Aida Găleată

  I. MĂSURI DE SPRIJIN ADOPTATE PRIN O.U.G. NR. 29/2020 ÎN BAZA PROGRAMULUI DE SUSȚINERE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII IMM INVEST ROMANIA:

 • Programul are ca obiectiv acordarea garanțiilor de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează: Unul sau mai multe credite/linii de credit pentru investiții și/sau unul sau mai multe linii de credit pentru capital de lucru, garantate de stat, prin Ministerul Finanțelor, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele, spezele bancare aferente creditului garantat.

   Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat este de 10.000.000 lei per beneficiar.

   Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali în limita a 5.000.000 lei.

   Pentru creditele de investiții, valoarea maximă este de 10.000.000 lei.

   Pentru IMM-urile care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare.

  SAU

   Una sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90%, în valoare maximă de 500.000 lei acordat unei microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei, acordat unei întreprinderi mici.
   Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute anterior.
   Pentru microîntreprinderi sau întreprinderile mici care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare.
   Pentru aceste credite, Ministerul Finanțelor subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru și investiții 100% (dobândă zero pentru beneficiar). Perioada subvenționării dobânzii poate dura până la 31 martie 2021.
   Subvenționarea dobânzii se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru primul an și pentru următorii 2 ani doar în condițiile în care creșterea economică estimată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020. Subvenționarea dobânzii se realizează în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniul ajutorului de stat în vigoare.
  Durata maximă a finanțărilor este de 120 de luni în cazul creditelor pentru investiții și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, cele din urmă putând fi prelungite cu maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare O.U.G. nr. 29/2020.

 • II. BENEFICIARII PROGRAMULUI DE SUSȚINERE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII, ÎN SENSUL PREVEDERILOR O.U.G. NR. 110/2017:

 • Beneficiarii acestor măsuri sunt operatorii economici care își desfășoară activitățile în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, O.U.G. nr. 44/2008, Legea nr. 1/2005, respectiv O.U.G. nr. 6/2011 și îndeplinesc condițiile de clasificare în categoria IMM-urilor prevăzute în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.Modificarea pe care o aduce O.U.G. nr. 29/2020 este în sensul acordării posibilității IMM-urilor care înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central de a beneficia de programul de susținere a IMM-urilor, dacă se obligă să achite aceste restanțe din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului.
 • III. CUM POT ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII SĂ SOLICITE NOILE MĂSURI DE SPRIJIN?

 • Măsurile recent adoptate au fost integrate în Programul de sprijin pentru Întreprinderile mici și mijlocii IMM INVEST ROMANIA, adoptat prin O.U.G. nr. 110/2017, aprobată cu modificări prin Legea nr. 209/2018.Programul este implementat de Ministerul Finanțelor Publice în colaborare cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.

  NB! În ședința de Guvern din data de 26.03.2020, a fost adoptată Ordonanța de Urgență privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate unor instituții de credit, instituții financiar-bancare și anumitor categorii de debitori.

  Potrivit celor comunicate în mod oficial de către reprezentanții Ministerului Finanțelor, facilitățile constau în posibilitatea de suspendare a plății ratelor, la cererea debitorului, pe o perioadă de până la 9 luni de zile, dar nu mai mult de 31.12.2020.

  Sub rezerva publicării actului normativ în Monitorul Oficial, vom reveni cu informații suplimentare referitoare la procedura de acordare a acestor facilități.

  Pentru detalii, informații și/sau suport, trimite-ne un mesaj la adresa office@psbh.ro

  Articol realizat de colega noastră avocat Aida Găleată

 • Scris in: Drept bancar, Drept comercial