Masuri fiscale in contextul pandemiei

I. Măsuri vizând unele prevederi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

1. Prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.

 • 2. Prorogarea termenului pentru acordarea bonificației stabilite prin hotărâre a consiliului local pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la 30 iunie 2020.

 • 3. Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

 • 4. Pentru contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, măsura de la pct. 3 se aplică pentru plățile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum și pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anului fiscal modificat care începe în anul 2020 și sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.
 • II. Modificări ale OUG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale:

 • 1. Prorogarea termenului pentru notificarea de către debitor a organului fiscal competent cu privire la intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la 31 iulie 2020, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare.2. Prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare a obligațiilor bugetare până la data de 30 octombrie 2020, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare.
 • III. Derogări de la prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală:

 • 1. Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 29/2020 și neachitate până la încetarea măsurilor dispuse prin acest act normativ, respectiv până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.2. Nu sunt considerate obligații fiscale restante obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 29/2020 și neachitate până la încetarea măsurile dispuse prin acest act normativ, respectiv până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

  3. Suspendarea sau neînceperea măsurilor de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare.
  - Excepție: măsura nu vizează executările silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală;
  - Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

  *Toate aceste trei măsuri fiscale vor înceta în termen de 30 de zile de la sistarea stării de urgență.

 • IV. Măsuri adoptate în vederea sprijinirii Întreprinderilor Mici și Mijlocii

 • 1. Pot beneficia pe durata stării de urgență de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare Întreprinderile Mici și Mijlocii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  • Și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate;
  • Dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

  2. În contractele în derulare, altele decât cele prevăzute la punctul 1, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii nu poate fi invocată forța majoră împotriva acestora, decât după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență. [derogare de la orice dispoziții legale contrare]
  • Vor beneficia de această măsură întreprinderile mici și mijlocii care îndeplinesc următoarele condiții:
  -Și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate;
  -Dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

  3. Se instituie o prezumție de caz de forță majoră a împrejurării imprevizibile, absolut invincibile și inevitabile la care se referă art. 1351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirus, ce a afectat activitatea întreprinderii mici și mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situație de urgență.
  -Prezumția poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă.
  -Caracterul imprevizibil se raportează la momentul nașterii raportului juridic afectat.
  -Nu sunt imprevizibile măsurile luate de autorități în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență.

  4. Pe durata stării de urgență nu se datorează penalități pentru întârzierea în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice de către întreprinderile mici și mijlocii care îndeplinesc următoarele condiții:
  -Și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate;
  -Dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

  !!! De aceste măsuri vor beneficia numai întreprinderile mici și mijlocii , adică acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250;
  b) realizează o cifră de afaceri anuală echivalentă cu până la 8 milioane de euro sau au un rezultat anual al bilanțului contabil care nu depășește echivalentul în lei a 5 milioane euro;
  c) respectă criteriul de independență, adică nu sunt deținute în proporție de peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot de către o altă întreprindere ori de mai multe întreprinderi împreună, care nu fac parte din categoria întreprinderilor mici și mijlocii.
  -Prin excepție, este considerată independentă și întreprinderea aflată în una dintre următoarele situații:
  i) întreprinderea este deținută de societăți publice de investiții, de societăți cu capital de risc, investitori instituționali, universități sau centre de cercetare nonprofit, cu condiția ca aceștia să nu exercite, în mod individual sau împreună, controlul asupra întreprinderii;

  ii) capitalul este divizat de așa natură încât deținătorii nu pot fi identificați, întreprinderea declară cu bună-credință, pe propria răspundere, că este în măsură să presupună că nu este deținută în proporție de 25% sau mai mult de o altă întreprindere ori de mai multe întreprinderi împreună, care nu fac parte din categoria întreprinderilor mici și mijlocii.

 • V. Măsuri care vizează următoarele profesii ce îndeplinesc servicii de interes public:
  • Formele de exercitare a profesiei de notar public
  • Formele de exercitare a profesiei de avocat
  • Formele de exercitare a profesiei de executor judecătoresc

 • 1. Pot beneficia pe durata stării de urgență de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare, formele de exercitare a profesiei de notar public, avocat și executor judecătoresc care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  • Activitatea acestora este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirus;
  • Îndeplinesc criteriile stabilite prin hotărâre a Guvernului pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri.
 • VI. Măsuri care vizează cabinetele medicilor de familie și cabinetelor stomatologice:

 • 1. Pot beneficia pe durata stării de urgență de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare, cabinetele medicilor de familie și cabinetele stomatologice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  • În cadrul acestora își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane;
  • Activitatea acestora este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirus;
  • Îndeplinesc criteriile prevăzute în hotărârea Guvernului pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri.
 • VII. Măsuri care vizează federațiile sportive naționale și cluburile sportive

 • 1. Pot beneficia pe durata stării de urgență de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare, federațiile sportive naționale și cluburile sportive care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  • Dețin certificat de identitate sportivă;
  • Activitatea acestora este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirus;
  • Îndeplinesc criteriile prevăzute în hotărârea Guvernului pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri.
 • Pentru detalii, informații și/sau suport, trimite-ne un mesaj la adresa office@psbh.ro

  Articol realizat de colega noastră avocat Lavinia Chițuleasă

  Scris in: Drept comercial