Noi facilități fiscale instituite prin OUG nr. 48/2020

I. MODIFICĂRI PRIVIND CODUL FISCAL

1. Facilitățile fiscale nu se aplică în cazul șomajului tehnic și indemnizațiilor suportate de stat

- Pentru indemnizațiile de șomaj tehnic cuvenite salariaților conform OUG nr. 30/2020, cât și indemnizațiile aferente zilelor libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor, așa cum este menționat în Legea 19/2020, beneficiarii nu pot obține și alte facilități fiscale, sub forma scutirii de la plata impozitului pe venit, scutirii/reducerii de contribuții de asigurări sociale și de sănătate;

- Prevederile se aplică indemnizațiilor acordate din bugetul de asigurări pentru șomaj sau bugetul de stat începând cu luna aprilie 2020.

2. Scutirea la plata impozitului pe venit în contextul pandemiei

În contextul pandemiei nu sunt impozabile avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, ca urmare a ocupării unor funcţii considerate de către angajator/ plătitor esenţiale pentru desfăşurarea activităţii şi care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate, în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/ plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgenţă, potrivit legii.

3. Microintreprinderile pot sponsoriza și instituții publice

Deducerea din impozitul pe venitul microintreprinderilor a sumelor reprezentând sponsorizări se va aplica și dacă acestea au fost acordate unor instituții publice/ autorități publice, în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

4. Prevederi noi cu privire la alcoolul etilic, băuturile alcoolice și produsele energetice, în contextul pandemiei

- Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum şi produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită şi care NU îndeplinesc condiţiile legale de comercializare pot fi valorificate de către organele competente către antrepozite fiscale de producție, însă numai în vederea procesării, pe bază de factură și la prețuri care nu cuprind accizele;

- Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum şi produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită şi care îndeplinesc condiţiile legale de comercializare se valorifică de organele competente către operatorii economici comercianţi, pe bază de factură, la preţuri care cuprind şi accizele;

Noile prevederi au fost introduse atât în Codul fiscal, cât și în OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.

5. Extinderea aplicabilității taxării inverse în contextul pandemiei

Ca urmare a modificării dispozițiilor OUG 33/2020, nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care:

- Importă medicamente, echipamente de protecție și mașini de producție măști de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare, care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea noului coronavirus, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență;

- Importă alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență.

II. MODIFICĂRI PRIVIND CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI

1. Prevederi referitoare la taxa pe valoare adăugată – TVA, în contextul pandemiei

Taxa pe valoare adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă, depuse în cadrul termenului legal de depunere se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea unei inspecții fiscale ulterioare.

Cazuri de exceptare, în care aceste dispoziții nu sunt aplicabile:

  • Deconturile cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare pentru care a fost începută inspecția fiscală în vederea soluționării acestora;
  • Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de contribuabilii mici și mijlocii, care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, în cazul în care:

- Contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;

- Organul fiscal central constată că există riscul unei rambursări necuvenite;

- Pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară;

- Pentru contribuabilul respectiv a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare;

  • Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de alți contribuabili decât cei menționați anterior, în aceleași cazuri, la care se adaugă și următoarele situații:

- Contribuabilul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA;

- Soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.

  • Pentru sumele rambursate în conformitate cu noile prevederi, inspecția fiscală ulterioară se decide în baza unei analize de risc.

Aplicarea noilor prevederi încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

2. Prevederi referitoare la eșalonările de plată

- Nu se calculează și nu sunt datorate dobânzi și penalități conform Codului de procedură fiscală pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare, neachitate până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență;

- Organul fiscal competent va reface graficul de eșalonare din oficiu, cu respectarea perioade de eșalonare aprobate;< – Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal; – Se suspendă, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată; – Pentru obligațiile care reprezintă condiție de menținere a valabilității înlesnirilor la plată, contribuabilii pot solicita modificarea eșalonării la plată, cu condiția ca cererea să fie depusă până la expirarea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență; – Ratele din graficele de eșalonare nu vor fi considerate obligații restante. 3. Nu încep sau, în cazul procedurilor demarate, se suspendă măsurile de executare silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare. Excepție fac executările silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea unor infracțiuni.

4. Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, se suspendă sau nu încep să curgă, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

III. Amânarea termenului de depunere a situației financiare anuale, în contextul pandemiei

Termenul pentru depunerea situațiilor financiare, respectiv a raportărilor contabile anuale, aferente exercițiului financiar 2019, a fost amânat până la data de 31 iulie 2020, inclusiv.

IV. Scutiri de la plata impozitului specific, în contextul pandemiei

- Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial, pe perioada stării de urgență decretate, ci doar proporțional cu perioada efectivă de activitate;

- Contribuabilii vor recalcula impozitul specific aferent anului 2020 prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei din anul calendaristic în care a desfășurat activitatea;

- Perioada în care contribuabilii au desfășurat activitatea se determină prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferent perioadei în care aceștia au întrerupt activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență.

Condițiile pe care contribuabilii trebuie să le îndeplinească cumulativ, pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului specific, sunt următoarele:

- Au avut activitatea total sau parțial întreruptă;

- Dețin certificatul pentru situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

- Nu există o procedură de insolvență înregistrată împotriva lor, potrivit informațiilor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

V. Prevederi referitoare la operatorii de jocuri de noroc, în contextul pandemiei

- În cazul în care valabilitatea autorizației pentru desfășurarea activității expiră pe perioada stării de urgență, operatorii de jocuri de noroc pot formula cereri pentru reautorizarea activității în decurs de cel mult 90 de zile de la data încetării stării de urgență;

- În perioada stării de urgență, operatorii de jocuri de noroc nu datorează taxe aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc;

- Plata taxelor aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc se va efectua în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgență.

VI. Suspendarea extragerilor la Loteria bonurilor fiscale, în contextul pandemiei
- Începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 48/2020, se suspendă extragerile lunare și ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale;

- Extragerile Loteriei bonurilor fiscale se reiau în termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență

Scris in: Drept administrativ, Drept comercial, Dreptul muncii