Zile libere pentru părinți

Cine sunt beneficiarii prevederilor instituite prin Legea nr. 19/2020?

 •  părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   adoptatorul;
   persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;
   persoana care are în plasament copilul sau în tutela;
   persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ.


 • Cine sunt persoanele supravegheate?

 •  copiii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
   copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
   copilul cu handicap grav, neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, doar în condițiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme;
   persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal, în aceleași condiții de mai sus;


 • Condiții ce vor fi îndeplinite cumulativ de către părinți:

 •  Se circumscriu în noțiunea de „părinți” conform Legii nr. 19/2020, astfel cum a fost publicată și modificată prin OUG nr. 30/2020;
   Sunt părinți sau reprezentanți legali ai persoanelor încadrați la noțiunea de „copii” în sensul Legii nr. 19/2020, astfel cum a fost publicată și modificată prin OUG nr. 30/2020;
   Locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.


 • Cazuri de neaplicare a legii introduse prin OUG nr. 30/2020:

 •  în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sunt suspendate pentru întreruperea temporară a activității angajatorului sau în cazul soțului/soției, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii;

   în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit;

   în cazul în care persoana singură din familia monoparentală se află în concediu de creștere copil, este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere sau se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.


 • Documente necesare:

 •  Cerere adresată angajatorului;
   Declarație pe proprie răspundere a celuilalt părinte care să ateste faptul că acesta nu a solicitat și el acordarea de zile libere pentru supravegherea copiilor și faptul că nu este în concediu de odină sau concediu neplătit;
   Copiile certificatelor de naștere ale copiilor.


 • Care este cuantumul indemnizației?

 •  Părinții vor primi o indemnizație de 75% din salariul de bază brut, dar nu mai mare de 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru fiecare zi liberă acordată.

 • Cum obține angajatorul decontarea plăților zilelor libere?

 •  Transmite prin e-mail sau prin alte mijloace de comunicare o cerere de decontare care va trebui să conțină următoarele:
  - Lista angajaților cărora li s-au acordat zilele libere, precum și îndemnizația oferită;
  - Copii de pe statele e plată din care să rezulte acordarea indemnizației;
  - Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al angajatorului care să indice că lista angajaților conține doar angajați eligibili penru acordarea de zile libere plătite;
  - Dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația
  - Datele de identificare alle angajatorului, inclusive contul bancar și adresa acestuia de e-mail;
  - Numele reprezentantului legal al angajatorului;
  - Suma totală solicitată;
  - Numărul angajaților pentru care s-a solicitat suma.

 • Unde și în ce termen va fi transmisă cererea de decontare?

 •  Solicitarea se va transmite către agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă;
   Solicitarea va fi transmisă în cel mult 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației;
   Agențiile pentru ocuparea forței muncă județene au obligația ca în termen de 24 de ore de la primirea documentelor să comunice angajatorului numărul de înregistrare al solictării;
   Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării solicitării.


 • Cazuri speciale:

 • Angajații sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz.

   Prevederile Legii 19/2020 nu se aplică celor de mai sus, conform art. 32 alin. (1) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 de instituire a stării de urgență;
   Au dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada stării de urgență în situația în care celalalt părinte nu beneficiază de drepturile instituite prin prezenta lege;
   Majorarea va fi suportată din bugetul de stat.

  Angajatorii din sistemul energetic național, din sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, comerț alimentar, producție și distribuție medicamente și echipamente sanitare, distribuție carburanți, personalul din cadrul unităților farmaceutice.

   acordă zilele libere în condițiile prezentei legi, doar după epuizarea opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității și cu obligația asigurării continuității activității, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu și telemunca.


  Pentru detalii, informații și/sau suport, trimite-ne un mesaj la adresa office@psbh.ro

  Articol realizat de colega noastră avocat Adriana Badea

 • Scris in: Drept comercial, Dreptul muncii