fbpx

Achizițiile publice reprezintă un domeniu extrem de dezvoltat, serviciile juridice fiind necesare atât pentru operatorii economici, cât și pentru autoritățile contractante, sens în care, echipa PSBH este adaptată la cerințele fiecăreia dintre părțile implicate.

Adițional consultanței juridice oferite în procedurile de achiziții publice, respectiv consultanță și asistență cu privire la pregătirea documentației de atribuire sau interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice, practica PSBH în aceasta materie vizează:

  • Asistență și reprezentare juridică în cadrul procedurii administrativ-jurisdicționale din fața Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor;
  • Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești competente cu privire la formularea căilor de atac împotriva deciziilor CNSC, pentru apărarea intereselor ofertanților sau pentru apărarea intereselor autorității contractante;
  • Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești competente pentru suspendarea efectelor rezultatelor procedurilor de achiziție publică și a deciziilor CNSC;
  • Asistență și reprezentare juridică în litigiile izvorâte din modalitatea de executare a contractelor de achiziție publică;

Cazuri de referinţă

  • PSBH a reprezentat cu succes un client având ca domeniu principal de activitate comercializarea produselor de papetărie și birotică, în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, obținând anularea rezultatului procedurii de atribuire, ca urmare a dovedirii lipsei fundamentării prețului neobișnuit de scăzut ofertat de către un alt operator economic. Rezultatul a constat în atribuirea unui Acord – cadru în valoare de 4.959.952,50 RON.
  • PSBH a asigurat reprezentarea intereselor unui client în fața instanței de judecată, obținând o soluție favorabilă prin obligarea autorității contractante la suportarea penalităților de întârziere ca urmare a refuzului la plată a facturilor. Echipa noastră a identificat dispozițiile legale incidente, demonstrând în același timp netemeinicia refuzului autorității de a își achita obligațiile, astfel că, autoritatea a fost obligată la plata penalităților în cuantum aproximativ de 30.000 Lei.
  • PSBH oferă suport legal în mod curent clienților săi – ofertanți în proceduri de achiziție publică, prin formularea de clarificări la cerințele caietului de sarcini, precum și prin redactarea cererilor de remediere a încălcărilor legislației în materia achizițiilor publice. Echipa noastră a obținut anularea rezultatului procedurii, pentru un client al cărui domeniu de activitate principal constă în furnizarea de produse de birotică, prin prisma lipsei cerinței de depunere a eșantioanelor din fișa de date, motiv pentru care, ofertele au fost reevaluate, cu consecință atribuirii Acordului – Cadru clientului nostru.
  • PSBH a reprezentat cu succes interesele unui operator economic – reputat pe piața achizițiilor publice, într-o procedură de achiziție în cadrul căreia, deși autoritatea contractantă a desemnat oferta clientului nostru ca fiind câștigătoare, nu a respectat data semnării contractului, prelungind totodată valabilitatea ofertelor depuse de ceilalți ofertanți. Ca urmare a solicitării noastre de respectare a obligațiilor prevăzute de lege, autoritatea contractantă a revenit asupra deciziei sale, menținând soluția de atribuire a contractului de achiziție publică.
Meniu